Herbich Michael Sp. z o.o.
WITAJ, ZALOGUJ SIĘ LUB ZAŁÓŻ KONTO
Producent Jałowych Pessarów od 1995 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.herbich.pl.

Sprzedającym jest spółka Herbich Michael Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze wpisaną przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186914.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
- pod numerem telefonu 882096195, 683272455
- korzystając z adresu poczty elektronicznej info@herbich.pl


§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient (kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. Rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. Roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług sklepu internetowego ( w tym również Konsument).
3. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów były niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Produkt – towary dodatkowe prezentowane w sklepie internetowym
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana między Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( w tym drogą telefoniczną).
7. Sklep Internetowy Herbich Michael Sp. z o.o. – serwis internetowy dostępny pod adresem www.herbich.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
8. Strona – usługodawca i Klient
9. Strona sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.herbich.pl.
10. Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminemi akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep Internetowy Herbich Michael Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.herbich.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie, faxem lub listownie.
3. Zamówienia przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Składanie zamówień drogą telefoniczną jest możliwe w godzinach pracy Spółki tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16.
4. Zamówienie jest skuteczne jeżeli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
5. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
6. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się z momentem przyjęcia zamówienia.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową, sklep poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej. Istnieje również możliwość odbioru towaru w siedzibie sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy.
4. Kupujący jest obciążony kosztami wysyłki wynoszącymi 26 PLN.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedawany towar wystawiana jest faktura VAT.
2. Płatność za zamówiony towar następuje za pobraniem (przy odbiorze przesyłki).

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając odpowiednie oświadczenie na piśmie. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 o ochronie praw konsumentów (Dz.U.z 2000 r Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami) Klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki, z zachowaniem restrykcji dotyczących produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
2. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt będzie nieuszkodzony, (nieużywany, czyli nie zostanie naruszony rękaw papierowo-foliowy gwarantujący sterylność).
3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienie od umowy, zwracany pessar należy odesłać w ciągu 14 dni na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego.
4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Nie zwracamy kosztów przesyłki.

§ 8 Wymiany towaru

1. W ciągu trzech miesięcy od daty zakupu, istnieje możliwość wymiany pessara ginekologicznego czyli: pessara grzybkowego, pierścieniowego grubego, talerzowego, kołnierzowego cewki moczowej, cienkiego cewki moczowej na inny model lub rozmiar. Wymiana jest dokonana pod warunkiem, iż pessar nie jest noszony dłużej niż 3 dni, nie posiada żadnych zmian fizycznych i mechanicznych. Wymianie nie podlega pessar kołnierzowy szyjki macicy.
2. Klient na swój koszt odsyła do nas pessar wraz z oryginałem faktury i adnotacją na jaki rozmiar lub model chce go wymienić.
3. W ciągu 14 dni od nadejścia przesyłki Sprzedający zobowiązuje się wymienić towar na inny (muszą być spełnione warunki §8 pkt. 1)

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów.
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 
HOME   |   KONTAKT   |   REGULAMIN   |   POLITYKA JAKOŚCI   |   POLITYKA COOKIES   |   CERTYFIKATY